Terugbetalingsbeleid

Herroepingsrecht voor consumenten
(Een consument is elke natuurlijke persoon die een juridische transactie aangaat voor doeleinden die hoofdzakelijk niet aan zijn commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit kunnen worden toegeschreven).

Annuleringsbeleid

Herroepingsrecht
U heeft het recht om binnen 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.
De herroepingstermijn is 14 dagen vanaf de dag

- op de dag dat u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de goederen in ontvangst heeft genomen of heeft genomen, indien u één of meer goederen heeft besteld als onderdeel van een uniforme bestelling en deze uniform worden of zullen worden geleverd.;

- de dag waarop u of een andere derde partij dan de vervoerder, die door u is aangewezen, de laatste goederen in ontvangst neemt of heeft genomen, indien u één of meer goederen heeft besteld als onderdeel van één bestelling en deze afzonderlijk moeten worden geleverd;

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (Dennis Fornoff, Friedrich Ebert Straße, 20, 64401 Groß-Bieberau, telefoonnummer: +49 176 69034142, e-mailadres: kontakt@diamond-perfection.de) door middel van een duidelijke verklaring (bijv. een brief per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing om dit contract te herroepen. Hiervoor kunt u gebruik maken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, dat echter niet verplicht is.

Om de herroepingstermijn in acht te nemen, volstaat het dat u de kennisgeving van de uitoefening van het herroepingsrecht vóór het verstrijken van de herroepingstermijn verstuurt.

Gevolgen van de herroeping

Indien u deze overeenkomst herroept, zullen wij alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, inclusief de leveringskosten (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit het feit dat u hebt gekozen voor een andere soort levering dan de goedkoopste standaardlevering die door ons wordt aangeboden), zonder onnodige vertraging en uiterlijk binnen 14 dagen na de dag waarop wij de kennisgeving van uw herroeping van deze overeenkomst hebben ontvangen, vergoeden. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u voor de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen; in geen geval wordt deze terugbetaling aan u in rekening gebracht.

Wij kunnen de terugbetaling weigeren totdat wij de goederen terug hebben ontvangen of totdat u het bewijs heeft geleverd dat u de goederen heeft teruggestuurd, afhankelijk van wat het eerst gebeurt.

U dient de goederen zonder onnodige vertraging aan ons terug te sturen of te overhandigen en in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u ons op de hoogte hebt gesteld van de annulering van dit contract. of om ze te overhandigen. De termijn wordt gehaald als u de goederen voor het verstrijken van de termijn van 14 dagen verstuurt.

De directe kosten voor het terugsturen van de goederen zijn voor uw rekening.

U zult alleen moeten betalen voor het eventuele waardeverlies van de goederen als dit waardeverlies te wijten is aan de behandeling van de goederen die niet nodig is voor de controle van de staat, de eigenschappen en de werking van de goederen.

Redenen voor uitsluiting of verval

Het herroepingsrecht bestaat niet voor overeenkomsten.

- voor de levering van goederen die niet geprefabriceerd zijn en voor de productie waarvan een individuele selectie of bepaling door de consument doorslaggevend is of die duidelijk zijn afgestemd op de persoonlijke behoeften van de consument;
- voor de levering van goederen die snel kunnen bederven of waarvan de vervaldatum snel zou worden overschreden;
- voor de levering van alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de overeenkomst, maar die ten vroegste 30 dagen na het sluiten van de overeenkomst kunnen worden geleverd en waarvan de actuele waarde afhankelijk is van schommelingen in de markt waarop de handelaar geen invloed heeft;
- voor de levering van kranten, tijdschriften of tijdschriften, met uitzondering van abonnementscontracten.

Het herroepingsrecht vervalt voortijdig in geval van overeenkomsten voor de levering van

- voor de levering van verzegelde goederen die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn voor retourzending, indien de verzegeling na levering is verwijderd;
- voor de levering van goederen indien deze door hun aard na de levering onafscheidelijk zijn vermengd met andere goederen;
- voor de levering van audio- of video-opnamen of computersoftware in een verzegelde verpakking, indien de verzegeling na levering is verwijderd.Voorbeeld van een annuleringsformulier

(Als u het contract wilt annuleren, vul dan dit formulier in en stuur het terug).

- Aan Dennis Fornoff, Friedrich Ebert Straße, 20, 64401 Groß-Bieberau, e-mailadres: kontakt@diamond-perfection.de :

- Ik/wij (*) herroep de door mij/ons (*) gesloten overeenkomst voor de aankoop van de volgende goederen (*)/
de levering van de volgende dienst (*)

- Besteld op (*)/ ontvangen op (*)

- Naam van de consument(en)
- Adres van de consument(en)
- Handtekening van de consument(en) (alleen in geval van kennisgeving op papier)
- Datum

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

x

x
Dutch
EUR €
Dutch
EUR €