Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden en klanteninformatie

I. Algemene Voorwaarden

§ 1 Basisvoorzieningen

(1) De volgende voorwaarden zijn van toepassing op contracten die u als aanbieder (Dennis Fornoff ) met ons sluit via de website www.diamond-perfection.de. Tenzij anders overeengekomen, maken wij bezwaar tegen het opnemen van uw eigen voorwaarden die u kunt gebruiken.

(2) Consument in de zin van de volgende voorschriften is iedere natuurlijke persoon die een rechtshandeling verricht voor doeleinden die in hoofdzaak niet aan zijn commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit kunnen worden toegeschreven. Een ondernemer is elke natuurlijke of rechtspersoon of vennootschap met rechtsbevoegdheid die bij het sluiten van een rechtshandeling handelt in het kader van de uitoefening van zijn zelfstandige beroeps- of handelsactiviteit.

§ 2 Sluiting van het contract

(1) Het voorwerp van de overeenkomst is de verkoop van goederen .

(2) Door het plaatsen van het betreffende product op onze website doen wij een bindend aanbod om een overeenkomst te sluiten onder de in de artikelomschrijving vermelde voorwaarden.

(3) De overeenkomst wordt via het online winkelwagensysteem als volgt gesloten:
De voor de aankoop bestemde goederen worden in de "winkelwagen" geplaatst. U kunt de "winkelwagen" via de betreffende knop in de navigatiebalk oproepen en daar op elk gewenst moment wijzigingen aanbrengen.
Na het oproepen van de pagina "Afrekenen" en het invoeren van de persoonlijke gegevens en de betalings- en verzendingsvoorwaarden, worden alle bestelgegevens uiteindelijk weer weergegeven op de overzichtspagina van de bestelling.
Als u gebruik maakt van een instant betalingssysteem (bijv. PayPal / PayPal Express, Amazon Payments, Sofort) als betaalmethode, wordt u ofwel naar de besteloverzicht pagina in onze online shop gebracht ofwel wordt u eerst doorverwezen naar de website van de aanbieder van het instant betalingssysteem.
Als u wordt doorverwezen naar het betreffende directe betalingssysteem, maak dan de juiste keuze of voer daar uw gegevens in. Tot slot wordt u teruggestuurd naar onze online shop naar de overzichtspagina van de bestelling.
Voor het versturen van de bestelling heeft u de mogelijkheid om alle gegevens nogmaals te controleren, te wijzigen (ook via de functie "terug" van de internetbrowser) of de aankoop te annuleren.
Door het versturen van de bestelling via de "koop"-knop verklaart u dat u het aanbod juridisch bindend aanvaardt, waardoor de overeenkomst tot stand komt.

(4) Uw verzoeken tot het opstellen van een offerte zijn voor u vrijblijvend. Wij doen een bindend aanbod in tekstvorm (bijvoorbeeld per e-mail), dat u binnen 5 dagen kunt accepteren.

(5) De verwerking van de bestelling en de verzending van alle informatie die nodig is in verband met het sluiten van de overeenkomst wordt gedeeltelijk geautomatiseerd via e-mail. U moet er dus voor zorgen dat het door u opgegeven e-mailadres correct is, dat de ontvangst van e-mails technisch gegarandeerd is en dat dit met name niet wordt verhinderd door SPAM-filters.

§ 3 Individueel ontworpen goederen

(1) U dient ons de voor de individuele vormgeving van de goederen benodigde informatie, teksten of bestanden uiterlijk direct na het afsluiten van het contract via het online bestelsysteem of per e-mail ter beschikking te stellen. Onze mogelijke specificaties op het gebied van bestandsformaten dienen in acht te worden genomen.

(2) U verbindt zich ertoe geen gegevens door te geven waarvan de inhoud inbreuk maakt op de rechten van derden (in het bijzonder auteursrechten, rechten op een naam, merkrechten) of in strijd is met bestaande wetten. U ontheft ons uitdrukkelijk van alle aanspraken van derden in dit verband. Dit geldt ook voor de kosten van juridische bijstand die in dit verband vereist zijn.

(3) Wij controleren de verzonden gegevens niet op juistheid van de inhoud en aanvaarden in dit verband geen aansprakelijkheid voor fouten.

§ 4 Recht van retentie, Eigendomsvoorbehoud

(1) U kunt een retentierecht alleen uitoefenen voor zover het gaat om vorderingen uit dezelfde contractuele relatie.

(2) De goederen blijven ons eigendom tot de volledige betaling van de koopprijs.

§ 5 Garantie

(1) De wettelijke rechten inzake aansprakelijkheid voor gebreken zijn van toepassing.

(2) Als consument wordt u verzocht de goederen onmiddellijk na levering te controleren op volledigheid, duidelijke gebreken en transportschade en ons en de vervoerder zo snel mogelijk op de hoogte te brengen van eventuele klachten. Als u zich hier niet aan houdt, heeft dit geen invloed op uw wettelijke garantieclaims.

§ 6 Rechtskeuze

(1) Het Duitse recht is van toepassing. In het geval van consumenten is deze rechtskeuze slechts van toepassing voor zover de bescherming die wordt geboden door dwingende bepalingen van het recht van de staat waar de consument zijn gewone verblijfplaats heeft, niet wordt ingetrokken (gunstigheidsbeginsel).

(2) De bepalingen van het VN-Verdrag inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken zijn uitdrukkelijk niet van toepassing.

II. Klantinformatie

1. Identiteit van de verkoper

Dennis Fornoff
Friedrich Ebert Straße, 20
64401 Groß-Bieberau
Duitsland
Telefoon: 01755825779
E-mail: kontakt@diamond-perfection.de


Alternatieve geschillenbeslechting:
De Europese Commissie biedt een platform voor buitengerechtelijke online-geschillenbeslechting (ODR-platform), dat beschikbaar is op https://ec.europa.eu/odr.

2. informatie over het sluiten van het contract

De technische stappen voor het sluiten van het contract, het sluiten van het contract zelf en de correctiemogelijkheden worden uitgevoerd in overeenstemming met de voorschriften "Sluiting van het contract" van onze algemene voorwaarden (deel I.).

3. contracttaal, contracttekstopslag

3.1. contracttaal is Duits .

3.2 De volledige contracttekst wordt door ons niet opgeslagen. Voordat de bestelling via het online winkelwagensysteem wordt verzonden, kunnen de contractgegevens worden afgedrukt of elektronisch worden opgeslagen met behulp van de printfunctie van de browser. Na ontvangst van de bestelling door ons worden de bestelgegevens, de wettelijk vereiste informatie voor overeenkomsten op afstand en de algemene voorwaarden opnieuw per e-mail aan u verzonden.

3.3 Bij offerteaanvragen buiten het online winkelwagensysteem ontvangt u alle contractgegevens in het kader van een bindend aanbod in tekstvorm, bijv. per e-mail, die u elektronisch kunt afdrukken of opslaan.

4. essentiële kenmerken van de goederen of diensten

De essentiële kenmerken van de goederen en/of diensten zijn te vinden in het desbetreffende aanbod.

5. prijzen en betalingsmodaliteiten

5.1 De in de respectievelijke aanbiedingen vermelde prijzen en de verzendkosten vertegenwoordigen de totale prijzen. Zij omvatten alle prijscomponenten, inclusief alle toepasselijke belastingen.

5.2 De verzendkosten zijn niet inbegrepen in de aankoopprijs. Ze kunnen worden opgeroepen via een daartoe bestemde knop op onze website of in de betreffende aanbieding, worden in de loop van het bestelproces apart getoond en zijn bovendien voor uw rekening, tenzij er gratis levering is toegezegd.

5.3 Indien de levering aan landen buiten de Europese Unie plaatsvindt, kunnen er verdere kosten ontstaan waarvoor wij niet verantwoordelijk zijn, zoals douanerechten, belastingen of kosten voor het overmaken van geld (overmakings- of wisselkoerskosten van de kredietinstellingen), die voor uw rekening zijn.

5.4 Eventuele kosten voor het overmaken van geld (overmakings- of wisselkoersvergoedingen van kredietinstellingen) zijn voor uw rekening wanneer de levering aan een EU-lidstaat plaatsvindt, maar de betaling buiten de Europese Unie is geïnitieerd.

5.5 De voor u beschikbare betalingsmogelijkheden worden op onze website of in het desbetreffende aanbod onder een daartoe bestemde knop weergegeven.

5.6 Tenzij anders vermeld in de afzonderlijke betalingsmethoden zijn de uit de gesloten overeenkomst voortvloeiende betalingsvorderingen onmiddellijk opeisbaar.

6. leveringsvoorwaarden

6.1. De leveringsvoorwaarden, de leveringsdatum en eventuele bestaande leveringsbeperkingen zijn te vinden onder een daartoe bestemde knop op onze internetaanwezigheid of in het betreffende aanbod.

6.2 Als u een consument bent, is het wettelijk geregeld dat het risico van onopzettelijk verlies en onopzettelijke beschadiging van het verkochte artikel tijdens de verzending pas bij de levering van de goederen op u overgaat, ongeacht of de verzending verzekerd of onverzekerd is. Dit geldt niet als u een niet door de ondernemer of een anderszins aangewezen vervoerder zelfstandig opdracht heeft gegeven om de zending uit te voeren.

7. Wettelijke aansprakelijkheidvoor gebreken

De aansprakelijkheid voor gebreken wordt geregeld door de "Garantie"-bepaling in onze Algemene Voorwaarden (Deel I).

Deze algemene voorwaarden en klanteninformatie zijn opgesteld door de advocaten van de Händlerbund die gespecialiseerd zijn in informaticarecht en worden voortdurend gecontroleerd op wettelijke conformiteit. De Händlerbund Management AG garandeert de rechtszekerheid van de teksten en is aansprakelijk in het geval van waarschuwingen. Meer informatie is te vinden op: https://www.haendlerbund.de/de/leistungen/rechtssicherheit/agb-service.

laatste update: 10/23/2019

x

x
Dutch
EUR €
Dutch
EUR €